Project

Tool for calculating the climate benefit of Norwegian biogas

Se under for norsk tekst

There is little doubt that biogas has a potentially significant climate benefit. Until now, there has not been a single consensus-based methodology for quantification of the climate impact of biogas produced in Norway. On behalf of The Norwegian Waste Management and Recycling Association, Carbon Limits has developed a tool for calculating the climate impact of Norwegian biogas. The tool is in line with the EU Directive on Renewable Energy (RED II). One of the key objectives when building the tool was to ensure its user friendliness so that producers of biogas can use it themselves to calculate the climate impact of their product all the way from the sourcing of feedstocks to the final consumption of biogas. Another important objective of the project was to establish a consistent approach to calculation of climate benefits of different biogas value chains, so that the results of various biogas value chains can be compared with each other, as well as with reference fossil fuels and liquid biofuels. The tool can be acquired via this page.

 

Verktøy for å beregne klimanytte av norsk biogass – bransjenorm

Det er liten tvil om at biogass har en potensielt betydningsfull klimanytte. Inntil nå har det ikke vært én konsensusbasert metode for beregning av klimanytte av biogass produsert i Norge. På vegne av Avfall Norge har Carbon Limits utviklet et verktøy for å beregne klimanytten av norsk biogass. Verktøyet baserer seg på metoden i EUs fornybardirektiv (EU RED II). Et viktig formål med prosjektet var at verktøyet skulle være brukervennlig. Det skal kunne brukes av biogassprodusentene selv til å beregne klimanytten av den biogassen de produserer, helt fra transport av råstoffene brukt i produksjonen til forbruket av biogassen av sluttbrukeren. Et annet viktig formål var å etablere en konsistent metode for å beregne klimanytte av ulike biogass-verdikjeder, for nettopp å kunne sammenligne ulike verdikjeder med hverandre, i tillegg til et fossilt referansedrivstoff og flytende biodrivstoff. Verktøyet kan anskaffes via denne siden.