Project

Potential and costs of Norwegian biogas production

Se under for norsk tekst

There is no definitive answer to what the potential for future biogas production is, and various studies have been undertaken estimating potential and costs in the past, many of which focus on one or a few selected feedstocks. Carbon Limits has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, completed a comprehensive study on all biogas feedstocks deemed relevant, both the ones currently in use (in Norway), as well as potentially new feedstocks (for example, related to fisheries, forestry, agricultural residues, etc.). The analysis was based on future availability of various feedstocks, their competing use in other industries, existing and possible future regulations, as well as economic considerations and technical constraints of anaerobic digestion. In addition, we have estimated costs of producing biogas from different feedstocks and value chains. The (realistic) potential for production of biogas in Norway in 2030 is estimated at 2.5 TWh and costs vary from 0.3 to 3 NOK/kWh for different feedstocks and value chains. The report is available in Norwegian.

 

Potensial og kostnader av norsk biogassproduksjon

Det er ikke ett enkelt svar på hva potensialet for fremtidig biogassproduksjon er, og ulike studier av potensial og kostnader har blitt gjennomført de senere år. Mange av disse har vurderinger knyttet til ett eller to råstoff. Carbon Limits har på vegne av Miljødirektoratet gjennomført et omfattende studie av alle råstoff for biogassproduksjon vurdert som relevante, både av de som er i bruk i dag (i Norge) og potensielt nye råstoff. Analysen er basert på fremtidig tilgjengelighet av råstoffene, og konkurranseforhold mot alternativ anvendelse av råstoffene, så vel som tekniske barrierer knyttet til anaerob utråtning og innsamling av råstoffene. I tillegg har vi beregnet kostnader av biogassproduksjon for hvert av råstoffene, og for ulike verdikjeder (forretningsmodeller). Det (realistiske) potensialet for biogassproduksjon i Norge i 2030 har vi beregnet til 2,5 TWh og kostnader varierer fra 0.3 til 3 kr/kwh for de ulike råstoffene og verdikjedene. Rapporten er tilgjengelig på norsk.

Download Report